Škola je účastníkem evropských projektů:
Cesta příběhů, reg. číslo CZ.02.3.61/0.0./0.0./16_012/0000587.
Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělání,reg.číslo CZ.1.07/1.2.00/14.0011.
Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost, reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3441.
loga

Naše škola se stala centrem kolegiální podpory v projektu „Vytvoření sítě inkluzivních škol v Moravskoslezském a Zlínském kraji“.

 

 logo

Od listopadu 2017 se Základní škola, ul. Masarykova 291 ve Valašském Meziříčí stala centrem kolegiální podpory v rámci řešení projektu „Vytvoření sítě inkluzivních škol v Moravskoslezském a Zlínském kraji“.

1. listopadu 2017 bylo na Ostravské univerzitě – Pedagogické fakultě zahájeno řešení projektu „Vytvoření sítě inkluzivních škol v Moravskoslezském a Zlínském kraji“ CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0003971 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Řešitelem tohoto projektu je Ostravská univerzita, a to katedra speciální pedagogiky z Pedagogické fakulty (hlavní řešitel doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.).

Uvedený projekt je zaměřen na posílení kompetencí učitelů ZŠ pro práci s žáky s různými druhy speciálních vzdělávacích potřeb. Jádrem projektu je vytvořit podmínky pro vzájemnou výměnu jejich zkušeností a znalostí v oblasti inkluzivního vzdělávání. Cíl projektu bude naplněn vytvořením sítě inkluzivních škol a zřízením center kolegiální podpory - v Moravskoslezském kraji jsou zřízena dvě centra a rovněž dvě centra jsou zřízena ve Zlínském kraji. V centrech kolegiální podpory probíhají setkávání učitelů ze síťovaných škol. V rámci jednotlivých setkání dochází k vzájemné výměně zkušeností. Dalším cílem je šíření osvěty inkluze a inkluzivního vzdělávání nejen v odborných kruzích, ale také v širším spektru laické veřejnosti. Projekt bude realizován do 31. 10. 2020.