Škola je účastníkem evropských projektů:
Cesta příběhů, reg. číslo CZ.02.3.61/0.0./0.0./16_012/0000587.
Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělání,reg.číslo CZ.1.07/1.2.00/14.0011.
Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost, reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3441.
loga

 

Rozhodli jsme se ve vzdělávání vyjít vstříc potřebám dětí a jejich rodičů. Naší hlavní představou je připravit podnětné prostředí vybavené Montessori materiálem, kde by se děti cítily bezpečně a mohly na základě svých momentálních vývojových potřeb efektivně rozvíjet své vědomosti, schopnosti a dovednosti. Tato cesta se nám jeví jako nejefektivnější způsob, jak naplnit očekávané výstupy RVP, včetně rozvíjení klíčových kompetencí pro život. A to z toho důvodu, že je podepřena základními principy Montessori pedagogiky, tedy výchovnými a vzdělávacími prostředkami, které pedagog rozeznává, respektuje a vědomě používá.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Děti bude očekávat připravené prostředí, vybavené důmyslnými Montessori pomůckami, které podněcují přirozenou dětskou zvídavost a zprostředkovávají dětem pochopení zákonitostí světa. Jsou to pomůcky, které se týkají různých oblastí, jako je praktický život, smyslová výchova, jazyk, matematika a kosmická výchova. Pro snadnou orientaci budou pomůcky uspořádány dle určitého řádu, který je pro práci s tímto materiálem nezbytný. Navíc usnadňuje dětem úklid pomůcek a dává jim pocit bezpečí.

Pomůcky budou postupně dětem prezentovány v souladu s principem od konkrétního k abstraktnímu. Dětem budou nejprve představovány konkrétní reálné věci či modely věcí, posléze budou pracovat s obrázky, slovy a symboly čísel. Děti si tak nejenom rozvinou slovní zásobu, ale také budou chápat, co za konkrétními pojmy skutečně stojí. Tak např. pokud si budeme vyvozovat pojem pět, budou děti v ruce držet pět korálků, deset – desítku korálků, sto – stovkový čtverec, tisíc – tisícovou krychli. Získají konkrétní představu počtu s přesahem do chápání prostoru (geometrie, obsahy, objemy atd).   Obecně tedy můžeme říci, že manipulací s konkrétním materiálem mysl dětí pochopí předkládanou představu ukrytou v pomůcce či materiálu a postupně si vytvoří abstraktní představu prezentovaného.

Děti si budou pomůcky svobodně volit na základě svých týdenních plánů, které vycházejí ze školních vzdělávacích plánů. Děti si také budou moci volit místo, kde budou pracovat, zda v lavici či na koberci, a také zda budou pracovat samostatně, ve dvojici či ve skupině. Společně s paní učitelkou si zvolí hranice a pravidla, která zaručí, že vše bude fungovat, tak jak má. Žádná anarchie, jak si někteří lidé alternativní přístupy ve vzdělávání představují. Naopak je v tomto systému na tyto atributy kladen velký důraz. Tato pravidla mimo jiné zaručí, že děti, které budou vykonávat nějakou činnost a jejich pozornost bude plně soustředěna, nebudou vyrušovány.

Stanovení pevných hranic neznamená, že děti budou muset sedět "přišpendlení“ v lavicích. Naopak zde pohyb funguje jako prostředek k dosažení vědomostí a rozvíjení různých kompetencí. Děti si volně chodí pro pomůcky nebo je vracejí na místo. Také práce s pomůckou vyžaduje pohyb, který je opakovanou činností neustále zdokonalován. Děti se po třídě pohybují s respektem k sobě navzájem a ke svému prostředí. S pomůckami manipulují opatrně a šetrně a s patřičnou úctou. Takto svůj pohyb kultivují a současně tak rozvíjí hrubou i jemnou motoriku.

Pokud se dítě rozhodne pro nějakou činnost, bude mít dostatek času, aby rozvíjenou dovednost procvičilo a učební látku pochopilo, přičemž na jeho chybování bude nahlíženo jako na přirozený proces učení. Vždy však bude někdo nablízku, aby mu v případě potřeby pomohl. A bude čistě na něm, zda o pomoc požádá. Nebude mu vnucována. Dítě dostane možnost zažít radost z objevování, radostný a uspokojivý pocit z učení. Stále však bude potřeba dodržovat týdenní plány, které zaručí, že nezůstane stát na místě.

Cílem našeho konceptu však není uzavřít se do jednoho systému, naopak chceme zůstat otevřeni všem inovativním prvkům ve vzdělávání, které budou mít smysl a pomohou našim dětem lépe se připravit na život. Vzhledem k tomu, že je dnes kladen velký důraz na rozvíjení klíčových kompetencí, které mimo jiné velmi kvalitně rozvíjí také Montessori přístup, budeme se snažit naši výuku neustále obohacovat. Děti se zapojí do projektového vyučování, budou mít možnost provádět různá pozorování, experimenty a měření. Součástí vyučování budou také vycházky do přírody a manipulace s přírodním materiálem. Ke vzdělávání budou využívána multimédia. Naše děti budou mít možnost práce na počítači, využívat tablety, interaktivní tabule a jiné prostředky, které naši výuku kvalitativně posunou vpřed. Aby děti získaly užší propojení teoretického učiva s praxí, budeme navštěvovat různá pracoviště, výrobny, ale také úřady či jiná zařízení, kde získají jasnější vhled do problematiky probíraných témat.

Avšak důraz budeme klást na individuální přístup k dětem v souladu s jejich skutečnými potřebami, na vzájemnou respektující komunikaci, spolupráci rodič – žák  –  učitel a zodpovědnost všech zúčastněných stran.